Geluidswal Heusdenhout in top honderd

09-01-2017 21:31

De KNNV plantenwerkgroep inventariseert al een tiental jaar, in samenwerking met de stichting Floron, wilde planten in en om Breda. In 2016 had het stroomgebied van de Molenleij, in het kader van Breda Binnenste Buiten, de bijzondere belangstelling. Na afloop van het seizoen zijn door voorman Jacques Rovers enkele feiten op een rijtje gezet.

Het stroomgebied telt 37 kilometerhokken. Gemiddeld komen er 281 soorten per hok voor, maar dit aantal varieert sterk. In het kilometerhok met het laagste aantal soorten werden 152 soorten geteld, in het kilometerhok met het hoogste aantal maar liefst 544 soorten. Een groot verschil.

In figuur 1 is het resultaat in beeld gebracht.

Figuur 1 Kilometerhokken in stroomgebied Molenleij/Gilzewouwerbeek. De paars gekleurde hokken tellen het gemiddeld aantal soorten. Groen is bovengemiddeld (hoe lichter groen, hoe meer soorten) Rood is onder het gemiddelde(hoe feller rood, hoe minder soorten).

Bron gegevens: Floron www.verspreidingsatlas.nl dd. 6/12/2016. Soorten die sinds 1990 geteld zijn.        

Opmerkelijk

* Het agrarisch gebied is overwegend rood gekleurd, stedelijke bebouwing (zowel woongebieden als bedrijventerreinen) zijn groen. Ten dele heeft dit te maken met de grotere variatie in micro-milieus in de stedelijke omgeving. Omgekeerd kun je zeggen dat de schaalvergroting in de landbouw niet bevorderlijk is voor de biodiversiteit. Het merendeel van de soorten vind je er  alleen in wegbermen en langs slootkanten. 

* Het kilometerhok rond geluidswal Heusdenhout (binnen  de A27 en aan weerszijde van de Franklin Rooseveltlaan) is het meest soortenrijk. Zelfs op landelijke schaal scoort het bijzonder hoog. Nederland beslaat meer dan 10.000 kilometerhokken. Er zijn slechts 64 plekken met meer soorten wilde  planten per vierkante kilometer. De bijzondere inrichting van zowel de geluidswal als het moerasgebied bij het Jekaterrein dragen hier aan bij. Zo komen op de geluidswal honderden exemplaren van de bedreigde zeldzame soort Knolsteenbreek elk jaar tot bloei. De ecologische inrichting loont, veel plantensoorten vinden er een plekje. En daar profiteren dan weer vlinders, bijen, en andere dieren van.

Charles Schils, 9 januari 2016