DE MOLENLEIJ, EEN EERSTE VERKENNING

05-03-2016 00:00
Na verschillende bijeenkomsten van de Klankbordgroep van de KNNV én een brainstormavond, ging het project Breda Binnenste Buiten op 5 maart 2016 echt van start. Voor 2016 is het stroomgebied van de Molenleij het thema waarnaar vanuit diverse invalshoeken gekeken zal worden.

 

Vanaf het verzamelpunt Molenslag/Nieuwe Inslag vertrekken ruim 20 deelnemers op een eerste verkenningstocht van het gebied. Al gauw blijkt er in de groep een grote verscheidenheid aan kennisgebieden vertegenwoordigd  te zijn.  Leden van de plantenwerkgroep van KNNV, van de West-Brabantse Vogelwerkgroep, van de Vissenwerkgroep,  het IVN, vlinder- en libellentellers en andere natuurkenners en -liefhebbers, medewerkers van de gemeente en het waterschap, een lid van de Historische Werkgroep Heusdenhout en geïnteresseerde buurtbewoners. Iedereen kan een steentje bijdragen om het totaalplaatje van de Molenleij vorm te geven.

Meteen bij de start spotten we een IJsvogel en stuiten op een Tongvaren bij een gemaaltje.

 

De Stadsbeek Molenleij (zoals de beek binnen de bebouwde kom heet) zorgt hier via dit gemaaltje voor de afvoer van overtollig regenwater, dat mede door de bouw van het Amphia Ziekenhuis Molengracht en de bijbehorende verharding, niet meer in de bodem weg kan zakken.

 

Achter de Push-velden heeft de gemeente in de beek een meander gemaakt, waardoor er een grotere variatie aan oevers is ontstaan, de oever  veel langer werd en het water langer vastgehouden wordt. Het gebied wordt zodanig beheerd dat de bodem verschraald wordt (door op de juiste tijdstippen te maaien en af te voeren), waardoor een interessantere flora ontstaat. Ook is er gezorgd voor schuilplaatsen voor amfibieën en zijn er enkele paddenpoelen aangelegd.

 

Stroomopwaarts gaat de Stadsbeek Molenleij onder de Heerbaan door. Hier is een faunapassage gerealiseerd, die door de zoogdierenwerkgroep gemonitord zal worden.

Verderop bij het buitenhuis Weilust zien we in een glimp, hoe Heusdenhout er in vroegere tijden uitgezien moet hebben. De gracht van de villa valt nog al eens droog in de zomer, maar wordt nu meestal weer aangevuld door de Stadsbeek Molenleij.

 

Na het oversteken van de Heerbaan passeren we het bruggetje achter het BP-tankstation, we slaan even rechtsaf. Hier ligt nog een afgedamd oud stukje van de originele beekloop die vroeger richting het Ginneken liep en in de jaren vijftig is verlegd. We kijken uit over de rondweg, naar  het gebied Tussen de Leijen, (bij de Jeka-velden) waar een moerassige omgeving gecreëerd is. Ook dit watert af  op de Molenleij. We lopen terug naar de geluidswal. Het moerasbosje achter de geluidswal is door de Ecoploeg bij de voet afgezet, takkenbossen bieden schuilplekken voor vogels en amfibieën. Dit stukje geluidswal is opgenomen in een vlindertelroute van de vlinderwerkgroep. Hogerop ziet het in het voorjaar wit van de bloeiende knolsteenbreek. De keien van de geluidswal zijn bedekt met allerlei mossen, die we later onder de loep gaan nemen.

Als we de A27 oversteken, komen we op het bedrijventerrein  Minervum en de Bavelse Berg uit. Voor het pand van de firma Abbott stromen de Dorste Leij, die zijn oorsprong vindt nabij de Boswachterij Dorst, en de Molenleij samen. In dit stuk ligt een vistrap die de leden van de vissenwerkgroep gaan monitoren.

Na het oversteken van de weg bij de rotonde kijken we uit over een vlakte die onder water staat. De aanleg van het  Breepark is hier het afgelopen jaar gereedgekomen. In dit natuurontwikkelingsgebied is de Molenleij opnieuw verlegd en we zien hoe deze vanuit het noordoosten, vanachter de Bavelse Berg het gebied in komt. Vanuit het zuidoosten stroomt de Gilzerwouwerbeek, onder een bruggetje door, het gebied in. Deze beek stroomt hier en daar nog door een echt oud beekdal, met bijbehorend reliëf. Door de hevige regenval van de voorbije dagen hebben beide beken het Brepark onder water gezet. Maar dat mag hier, om het water langer vast te houden en te zorgen dat de wijk Brabantpark niet overstroomt.

 

De eerste verkenning van dit gebied verliep veelbelovend, vooral door de diversiteit aan kennis en interesses die er in de groep aanwezig was. 

Op 21 april volgt er een informatieavond over het gebied en daarna zullen de verschillende werkgroepen zich op het gebied storten en hun inventarisaties uitvoeren.

Wordt vervolgd!